1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำอธิบาย : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 32 เป็นต้น แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แผนการจัดการทุจริตประจำปี)

คำอธิบาย : (เล่มรายงานความเสี่ยง 2565) รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.